Web tra cứu hóa đơn LAVA

Giới thiệu


Tài liệu này mô tả cách thức cài đặt và vận hành của web tra cứu hóa đơn LAVA.

Tra cứu 1 hóa đơn


Tính năng tra cứu một hóa đơn có thể tìm hóa đơn dựa trên mã bảo mật.

Hiện các mã bảo mật đang được xử lý chỉ mục nên tạm thời một số rất nhỏ hóa đơn sẽ không tìm thấy. Khi đó chương trình sẽ yêu cầu nhập thêm mã số thuế người mua hoặc người bán (trong trường hợp người mua không có mã số thuế) và tiến hành tìm kiếm theo cách cũ.

c916157f-00c1-4ea2-9a57-7ab20b6454bb.webportal_lavainvoice

Tra cứu hóa đơn người bán


Người dùng có thể đăng nhập để quản lý các hóa đơn của công ty mình. Hoặc dùng mã bảo mật theo cách cũ.

b5db380d-f1d0-48e3-9c46-b30f71ae8ccf.webportal_lavainvoice

Tra cứu hóa đơn người mua


Người dùng có thể đăng nhập để quản lý các hóa đơn của công ty mình. Hoặc dùng mã bảo mật theo cách cũ.

f7162182-0fc0-4ea9-bd64-e9d09ae16917.webportal_lavainvoice

Tra cứu công ty theo mã số thuế


4ed38e4c-d8b1-47be-bd4a-c76948ac3532.webportal_lavainvoice

Tài khoản login người bán


Tài khoản login là tài khoản Cloud subscribed users mà user dùng để đăng nhập Lava.

Việc kết nối tài khoản đăng nhập và dữ liệu công ty phải đảm bảo tính bảo mật.

Chương trình xác định mã số thuế của tài khoản đăng nhập dựa vào thông tin khi đăng ký công ty ở tính năng pbs.BO.PS.EntitySettings.

Sau khi đăng ký, mẩu tin pbs.BO.PS.EntitySettings được lưu lên dữ liệu đám mây và Email liệt kê ở tính năng này được coi là email chính thức để truy cập thông tin hóa đơn của công ty.

Khi user đăng nhập thành công, chương trình sử dụng bảng mapping (Cloud table lavadata.UserCompanies) để xác định user được quyền truy cập thông tin của những mã số thuế nào.

Dữ liệu bảng mapping này được tự động tạo ra khi user login thành công và danh mục các công ty đã đăng ký (cloud Table lavadata.RegCompanies) có chứa email đăng nhập.

Các bước để tạo tài khoản người bán:

  1. Tạo mẩu tin pbs.BO.PS.EntitySettings. Nhập thông tin vào trường email

  2. Bấm nút đăng ký công ty.

  3. Tạo tài khoản subscriber có email bên trên.

  4. Login vào web bằng tài khoản subscriber -> tài khoản này được liên kết với công ty có MST khai báo trong EntitySettings

Tài khoản login người mua.


Người mua cũng có thể đăng ký tài khoản để theo dõi các hóa đơn của công ty mình. Vấn đề bảo đảm một email có quyền truy cập dữ liệu của công ty nào cũng không thể coi nhẹ. Hiện tại chỉ có 1 căn cứ để thiết lập mối liên kết này là hóa đơn gửi cho email nào thì email đó có quyền truy cập.

Trong tương lai khi có nhiều user truy cập web portal hoặc mobile app để quản lý các hóa đơn và sử dụng các tiện ích mở rộng khác. Ta sẽ cần quy trình chuẩn để tạo user account và kết nối account với công ty mà họ làm việc. Cơ sở để tạo tài khoản có thể là:

Hiện tại, để tạo tài khoản người mua, user theo các bước sau:

Tạo tài khoản của nhóm admin


Nhóm Admin + consultant có thể tạo tài khoản đăng nhập thông qua tính năng:

https://phoebusfiles.blob.core.windows.net/help/lava_einvoice_users.html

Cài đặt


Trang web được cài đặt trên đám mây của SPC Technology. Khách hàng muốn cài trên máy server riêng có thể tải về từ trang download của SPC

Step 1 - Download bộ cài đặt Lava Invoice Web portal

3cb1c3d3-3d91-4033-8cc5-5c0f7e4a0e9b.webportal_lavainvoice

Step 2 - Chuẩn bị IIS + .Net Core
Step 3 - Cài Lava Invoice Web portal download ở bước 1

Xem thêmUpdated on : 2020-11-15 22:27:32. by : . at T470-01.

Topic : webportal_lavainvoice