Subscribers


Introduction


Đây là tính năng quản lý danh mục những người sử dụng Phoebus. Có 3 nhóm:

  1. Nhóm consultant

  2. Nhóm admin

  3. Nhóm những người dùng login bằng tài khoản cloud như Google/Live/Azure

Danh mục này chỉ có thể truy cập bằng tài khoản nhân viên SPC. Chúng được lưu trên CSDL đám mây và có thể truy cập từ bất kỳ máy nào có cài Phoebus.

Usage


0b985e86-26f5-495d-94e0-0d34970d163e.pbs_bo_azure_users_subscriber_md

Lệnh Send Password:


Tạo pasword và gửi nó cho user. User có thể sử dụng pasword này để đăng nhập mà không cần đến database connection.

Đăng nhập qua tài khoản Cloud của Phoebus tương tự đăng nhập với các tài khoản Google / Azure/Live Nội dung default dùng để gửi thông tin password mới :

Dear {Name},

Your password to login to {GetProductCode} is : {GeneratePassword}
You can now login to {GetProductCode} using your email and the password above.
Thank You,
...This email is generated automatically. Please don't reply ...

Cập nhật từ v 4.5.5.500

Nếu user định nghĩa 1 mẩu tin Formated Text có mã là SEND_PASSWORD thì nội dung thông báo gửi đi sẽ là nội dung của format text này.

Các tham số merge để thay thế format text là :

Module :


Azure


Updated on : 2020-05-06 00:07:09. by : . at T470-01.

Topic : Phoebus subscribed users. pbs.bo.azure.users.subscriber