Generate Receivables (Tạo Công Nợ Phải Thu)

Edited: 2018-02-01

Introduction

Tính năng này dùng để xem kế hoạch dòng tiền thu về dựa trên các hợp đồng bán BĐS và payment terms của chúng.

Kế hoạch dòng tiền sẽ được kết hợp với các nghiệp vụ thu thực tế để đưa ra bức tranh kế hoạch vs thực tế chân thực hơn.

Usage

 

Tính năng này có thể  chạy kèm theo tham số:

 1. Tham số ContractId:  ví dụ pbs.BO.RE.GenerateReceivables?ContractId=<<C0001|C0002 . Chương trình sẽ chỉ chạy
  mô hình cho các hợp đồng được chọn
 2. Các tham số khác nếu có sẽ được áp dụng để lấy ra các hợp đồng thông qua pbs.BO.RE.CTR. Chương trình sẽ chỉ chạy
  mô hình cho các hợp đồng được chọn dựa vào các tham số này

 

Công nợ được tự động tính toán dựa trên giá trị hợp đồng lịch thanh toán.

Truy cập vào tính năng AR Generation để xem chi tiết lịch thanh toán của từng hợp đồng và tạo công nợ (đối với kế toán).

 tick chọn các dòng cần tạo công nợ => nhấn nút “Generate Debit”.

này người dùng thực hiện nhấn nút “Update duedate” để cập nhật dữ liệu công nợ bất động sản.

người dùng thực hiện xoá (clear) công nợ đã tạo và generate debit lại.

+ Nếu giá trị thay đổi là lớn hơn giá trị ban đầu, chương trình sẽ generate bổ sung phần công nợ chênh lệch.

+ Nếu công nợ đã thu tiền và đánh dấu A tại cột Allocation thì không được phép xoá. Muốn xoá công nợ đã allocated thì phải gỡ bỏ đánh dấu A.

Để gỡ bỏ đánh dấu A, truy cập 1 trong các chức năng truy vấn sau: Client Inquiry hoặc Contract Inquiry

 

 

Amount

Số tiền phải thu theo kế hoạch. Căn cứ vào - giá trị hợp đồng, ngáy bắt đầu thực hiện (Starting Date - not Contract Date), và payment term.

 

Generated NET

Là số tiền đã hạch toán công nợ vào sổ chi tiết công nợ module RE. Số tiền này được so sánh với Amount đeer xem đợt này thu nhiều hơn, ít hơn, hay khớp với kế hoạch

Tax Amount

Số tiền thuế theo kế hoạch mô tả trong payment term.  Số tiền tính thuế được tính dựa vào số tiền NET nhân tỷ suất thuế khai báo ở tính năng pbs.BO.RE.RED

Generated Tax

LÀ số tiền thuế đã được hạch toán phải thu ở sổ công nợ chi tiêt module RE

Maintenance Fee

Số tiền bảo trì kế hoạch mô tả trong payment term.  Số tiền bảo trì được tính dựa vào số tiền FeeAmt của mẩu tin Property

 

Generate Debit

 

Generate Debit sẽ căn cứ vào payment term để hạch toán các nghiệp vụ phải thu. User chọn các đợt thanh toán để hạch toán.

Ta không nhất thiết phải hạch toán tất cả các đợt thu tiền, mà chỉ cần hạch toán đến kỳ thực tế. Khi kế hoạch thanh toán thay đổi,

các đợt thanh toán trong tương lai cũng thay đổi theo, ta sẽ không cần post điều chỉnh lại kế hoạch trước đó mà chỉ cần ghi nhận phải thu đến kỳ hiện tại.

 

Nếu tùy chọn pbs.BO.RE.RED Adjust Projection With Actual = True, các nghiệp vụ đã hạch toán sẽ không thể điều chỉnh được nữa

nếu payment term thay đổi làm kế hoạch và thực tế phát sinh chênh lệch.  

Chương trình sẽ tự động điều chỉnh tăng giảm các khoản chênh lệch vào đợt thanh toán tiếp theo.

 

 

 

 

Customization

 

Ngày tháng và kỳ của nghiệp vụ phải thu sẽ được tính ra căn cứ vào thiết lập của installments trong Payment Term

Kỳ nghiệp vụ có 2 phương án:

 1. Nếu tùy chọn MonthOfDueDate = True thì kỳ chính là tháng của ngày tới hạn.
 2. Bằng không kỳ lấy giá trị của tháng trong installment

 

 

Để thay đổi mapping theo yêu cầu. ta dùng các profile transforms :

 

 1. INS2ARJI_N - Hạch toán dòng NET
 2. INS2ARJI_T - Hạch toán dòng TAX
 3. INS2ARJI_F - Hạch toán dòng FEE

 

Module

Real Estate

 

User Table

Report Tag

Data Structure

pbs.BO.RE.GenerateReceivables