[Personal Timesheet]

Edited: 2017-01-01

Introduction

Đây là tính năng lưu trữ các bảng chấm công cho từng nhân viên trong mỗi kỳ công. Tính năng này được dùng thay thế ( tương đương) với tính năng TSM ở Version 3.5

Usage

Tính năng này thường không được gọi trực tiếp mà được gọi bằng cách double click vào mỗi bảng công ở tính năng pbs.BO.HR.PTSMsg

Cách nhập bảng chấm công này rất linh động nhờ vào bảng quy tắc ABBR (chạy bằng tính năng ABBR - Abbreviation của 3.5)

Ví dụ bảng ABBR quy định :

B - có nghĩa là nghỉ bù 1 ngày

P - có nghĩa là nghỉ pháp 1 ngày

Ta có thể chấm P/B vào các ô nhập liệu. Thậm chí chấm sai hàng cũng không sao. Hệ thống sẽ ngay lập tức chuyển giá trị chấm về hàng đúng của nó. Ví dụ chấm B vào hàng thứ 3, hệ thống sẽ chuyển ngay giá trị chấm về hàng 1.

Khi chấm công, cấu trúc bảng chấm công này được quy định bởi tính năng TPH -Time Sheet Preset

Phê duyệt và lock bảng chấm công. TsStatus = Approved. Bạn không thấy nút này khi bảng công đã được khóa hoặc từ chối

Từ chối và lock bảng chấm công. TsStatus = Reject. Bạn không thấy nút này khi bảng công đã được khóa hoặc từ chối

Sửa, Xóa bảng chấm công. Các bảng chấm công bị khóa (lock) sẽ không thể sửa, xóa

 

Tính năng ABBR của version 3.5

Module :

HR

User table

pbs.BO.data.HR.TSM

Data structure

pbs.BO.HR.PTS - master

pbs.BO.HR.TSH - details