Personal Timesheet

Introduction


Đây là tính năng lưu trữ các bảng chấm công cho từng nhân viên trong mỗi kỳ công. Tính năng này được dùng thay thế (tương đương) với tính năng TSM ở Version 3.5

Usage


Tính năng này thường không được gọi trực tiếp mà được gọi bằng cách double click vào mỗi bảng công ở tính năng Personal TimeSheet Message

Cách nhập bảng chấm công này rất linh động nhờ vào bảng quy tắc Timesheet Abbreviation

Ví dụ bảng Timesheet Abbreviation quy định :

Ta có thể chấm P/B vào các ô nhập liệu. Thậm chí chấm sai hàng cũng không sao. Hệ thống sẽ ngay lập tức chuyển giá trị chấm về hàng đúng của nó. Ví dụ chấm B vào hàng thứ 3, hệ thống sẽ chuyển ngay giá trị chấm về hàng 1.

Khi chấm công, cấu trúc bảng chấm công này được quy định bởi tính năng TimeSheet Preset

image0

Lệnh Diễn giải
image1 Phê duyệt và lock bảng chấm công. TsStatus = Approved. Bạn không thấy nút này khi bảng công đã được khóa hoặc từ chối.
image2 Từ chối và lock bảng chấm công. TsStatus = Reject. Bạn không thấy nút này khi bảng công đã được khóa hoặc từ chối
image3 Sửa, Xóa bảng chấm công. Các bảng chấm công bị khóa (lock) sẽ không thể sửa, xóa

Tính năng ABBR

ABBR

Module :


HR

User table

pbs.BO.data.HR.TSM

Data structure


Updated on : 2020-03-12 12:49:50. by : tung@spc-technology.com at T470-01.

Topic : Personal TimeSheet. pbs.bo.hr.pts