Contract Balance query

Giới thiệu


Bảng tổng hợp công nợ theo Hợp đồng mua bán - Contract (RE) dùng để liệt kê công nợ của tất cả hợp đồng mua bán Bất Động Sản, bao gồm tổng khoản nợ, đã thu và cần thu.

Để theo dõi công nợ tổng hợp, ta dùng chức năng Leasing Contract Balance (RE).

Sử dụng


Tham số đưa vào được áp dụng vào nguồn truy vấn pbs.BO.SQLBuilder.QDA : ARJ

Sau khi trích xuất từ sổ cái BĐS, chương trình sẽ áp dụng thêm DataAccessGroup vào các hợp đồng Contract (RE). Thao tác viên chỉ có thể thấy các hợp đồng mà mình có quyền truy cập.

Ngoài ra, các mã hợp đồng có trên sổ cái, nhưng không tồn tại trong danh sách Contract (RE) cũng sẽ không thể hiện trong nội dung truy vấn.

Dữ liệu được thể hiện theo Ngày tính toán. Ngày tính toán được chọn bằng các nút chọn Next - Select - Previous.

Sau khi chọn ngày, hệ thống sẽ thể hiện danh sách các hợp đồng hiện tại

c4ebf6ee-670b-4be6-b86b-00d8950e529c.pbs_bo_re_contractbalancelist_md

Từ Bảng tổng hợp công nợ theo hợp đồng có thể mở Bảng chi tiết công nợ theo hợp đồng bằng cách double click vào các dòng hợp đồng.

Xem thêmUpdated on : 2020-12-21 18:41:25. by : . at T470-01.

Topic : Contract Balance (RE). pbs.bo.re.contractbalancelist