Contract Balance

Edited: 2018-10-16

 

Introduction

Bảng tổng hợp công nợ theo Hợp đồng (Contract Balance) dùng để liệt kê công nợ của tất cả hợp đồng Bất Động Sản.

Bao gồm tổng khoản nợ, đã thu và cần thu.

 

Usage

Dữ liệu được thể hiện theo Ngày tính toán nược chọn bằng cách bấm vào nút Select

Sau khi chọn ngày, hệ thống sẽ thể hiện danh sách các hợp đồng hiện tại

 

 

Từ  Bảng tổng hợp công nợ theo hợp đồng có thể mở Bảng chi tiết công nợ theo hợp đồng bằng cách double click chuột vào các dòng hợp đồng.

 

 

Module

Real Estate

 

Data structure

pbs.BO.RE.ContractBalanceList

 

-------------------------

Updated by: HND