Phân bổ khấu hao TSCĐ

Giới thiệu

Giá trị phân bổ định kỳ của một TSCĐ có thể phải phân chia nhỏ hơn theo đơn vị sử dụng, tỷ lệ thời gian sử dụng.

Ví dụ xe ô tô được sử dụng chung cho phòng bán hàng và nhà máy sản xuất để mua nguyên vật liệu. Ty lệ sử dụng là 20% cho phòng bán hàng và 80% cho nhà máy.

Chức năng phân bổ khẩu hao TSCĐ đảm nhận tự động phân chia giá trị khi tính khấu hao.

 

Ngoài ý nghĩa trên mẩu tin phân bổ khấu hao còn có 1 ý nghĩa kỹ thuật khác: Nó có thể sử dụng để  mô tả diễn giải chính và diễn giải mở rộng cho các nghiệp vụ khấu hao

Nếu tài sản không áp dụng phân bổ, nó sẽ sử dụng mẩu tin phân bổ có Asset Code và AssetSub Code để trống.

 

Xem thêm :