Phân bổ khấu hao TSCĐ

Giới thiệu


Giá trị phân bổ định kỳ của một TSCĐ có thể phải phân chia nhỏ hơn theo đơn vị sử dụng, tỷ lệ thời gian sử dụng.

Ví dụ: xe ô tô được sử dụng chung cho phòng bán hàng và nhà máy sản xuất để mua nguyên vật liệu. Tỷ lệ sử dụng là 20% cho phòng bán hàng và 80% cho nhà máy.

Chức năng phân bổ khẩu hao TSCĐ đảm nhận tự động phân chia giá trị khi tính khấu hao bằng tính năng pbs.BO.FA.AssetDepreciation.

Ngoài ý nghĩa trên mẩu tin phân bổ khấu hao còn có 1 ý nghĩa kỹ thuật khác: Nó có thể sử dụng để mô tả diễn giải chính và diễn giải mở rộng cho các nghiệp vụ khấu hao

Nếu tài sản không áp dụng phân bổ, nó sẽ sử dụng mẩu tin phân bổ có Asset CodeAssetSub Code để trống.

Sử dụng


Giao diện tính năng Phân bổ khấu hao và các điểm trên form nhập liệu cần lưu ý như sau:

image0

Asset Code
Mã tài sản cần phân bổ khấu hao.
Description
Diễn giải cho nghiệp vụ khấu hao.
ExtDesc0
Diễn giải mở rộng cho nghiệp vụ khấu hao
Asset Sub Code
Mã tài sản con, dùng để phân bổ nhiều mã phân tích nghiệp vụ khác nhau (mã phân tích T) cho cùng một mã tài sản.
Look up
Tìm kiếm.
Factor

Hệ số phân bổ, cụ thể cách xử lý phân bổ cho từng mã tài sản con.

Nếu không nhập hệ số phân bổ, các mã phân tích sẽ không áp dụng được trong quá trình tính khấu hao.

Analysis Allocation

T0..T9. Các mã phân tích sẽ được áp dụng riêng theo từng mã tài sản con khi ghi nhận chi phí tính khấu hao tài sản.

Mẩu tin phân bổ với Asset Code trống

Sử dụng để tính toán diễn giải và preset các mã phân tích cho nghiệp vụ khấu hao TSCĐ. Áp dụng cho những tài sản không có mẩu tin Asset Allocation được định nghĩa riêng.

image10

Ví dụ về việc thiết lập phân bổ khấu hao theo mã phân tích tài sản:

Một tài sản cố định có mã là TS001, có giá trị là 24.000.000vnd, được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 1 năm (từ tháng 1/2016 đến 12/2016).

Trường hợp 1

Nếu tài sản TS001 được phân bổ khấu hao 100% cho cơ sở VPTT và phòng ban sử dụng là P001 thì thiết lập phân bổ khấu hao như sau:

image11

Như vậy, tài sản này sẽ được phân bổ 100% chi phí khấu hao cho 2 mã phân tích là:

Khi chạy tính năng Khấu hao tài sản cho tài sản này đến tháng 03/2016 thì kết quả tính và phân bổ khấu hao như sau:

image12

Trường hợp 2

Nếu tài sản TS001 được phân bổ khấu hao cho cơ sở VPTT và 2 phòng ban sử dụng là P001, P002 theo tỷ lệ 2:1 thì thiết lập 2 profile phân bổ khấu hao như sau:

image21

image31

Trong đó, Asset Sub Code sẽ được đánh dấu 2 mã con của TS001AB lần lượt theo tỷ lệ phân bổ là P001: 2 và P002: 1

Như vậy, tài sản này sẽ được phân bổ 2 phần chi phí khấu hao cho P001 và 1 phần chi phí khấu vào cho P002

Mã phân tích giá trị phân bổ 1 giá trị phân bổ 2
Campus: VPTT VPTT
Department: P001 P002
Factor: 2 1

Khi chạy tính năng Khấu hao tài sản cho tài sản này đến tháng 03/2016 thì kết quả tính và phân bổ khấu hao như sau:

image4

Xem thêmUpdated on : 2020-08-25 15:48:34. by : . at tcp:spcsqlservers.database.windows.net,1433.

Topic : Asset Allocation. pbs.bo.fa.aa