Formated Text

Giới thiệu


Chức năng này thiết lập quy tắc sinh ra nội dung văn bản dựa vào 1 văn bản mẫu và dữ liệu dùng để điền vào các trường dữ liệu của văn bản mẫu này.

Chức năng này thường được dùng như công cụ để tạo body của Notification (CRM) rồi gửi đi bằng email hoặc sms hoặc tin nhắn.

Tuy nhiên phạm vi áp dụng của công cụ này rộng hơn nhiều. Nó có thể dùng để tạo nội dung html cho hệ thống tài liệu hướng dẫn hoặc trình bày dữ liệu dưới dạng nội dung html trong các hệ quản trị nội dung.

Formated dùng:

Sử dụng formated text để gửi mail thông báo hóa đơn điện tử


image0

Người nhận

Khi invoice được phát hành thành công. Nếu mẩu tin khách hàng Customer có định nghĩa email thì chương trình sẽ gửi Email tự động cho khách hàng

Tiêu đề mail (Subject)

Tiêu đề mail được quy định trong trường [Subject], người dùng có thể định nghĩa tiêu đề mail trong trường dữ liệu này và có thể sử dụng các tham số đã được định nghĩa như cách sử dụng tham số ở phần nội dung mail.

Lưu ý: không được để trống trường [Name]

Nội dung

Nội dung email được quy định trong mẩu tin Formated Text. Bạn cần tạo 1 mẩu tin formatted text với mã:

Nếu mẩu tin formatted text này chưa được định nghĩa, nội dung của thông báo sẽ là :

Dear [ClientName] ,

This is the link for your invoice # [Serial]/[InvNo] from: [InvDate]:
[AzureUrl]
[AzureXML]

Thank you for your business.

Nội dung nằm trong ngoặc vuông sẽ được thay thế bởi nội dung trong invoice

AzureUrl sẽ là đường dẫn đến file PDF của hóa đơn để người nhận eMail có thể click vào liên kế và truy cập tải về hóa đơn của họ.

AzureXML sẽ là đường dẫn đến file XML của hóa đơn để người nhận eMail có thể click vào liên kế và truy cập tải về hóa đơn của họ.

Gửi email dạng HTML


Phoebus v 4.5.5.510 trở về sau, nội dung email có thể trình bày dưới dạng Html - có nghĩa là ta có thể chọn font chữ, kích thước chữ, chèn bảng vào nội dung mai gửi đi. Để làm vậy, ta nhập nội dung mail vào ô Text Html Template thay vì ô Text Template

image1

Khi mã số thuế của khách hàng bắt đầu bằng TEST_ chương trình sẽ chạy ở chế độ test và không có hóa đơn nào được gửi lên server đám mây.

Khi đó chương trình sẽ gửi email theo địa chỉ khai báo trong entity settings. Template của email sẽ là SEND_TESTINV.

Thay vì gửi đường link, chương trình sẽ gửi thẳng file pdf cho khách hàng.

Nội dung email test cũng khác một chút :

Dear [ClientName],

Please find attached your invoice # [Serial]/[InvNo] from: [InvDate]

(You are working in testing mode, no invoice is uploaded to our server in the testing mode)

Thank you for your business.
Địa chỉ người gửi

email người gửi được xác định theo thứ tự sau:

  1. Lấy từ thông tin OD. Operator Definition, trường Email
  2. Nếu không xác định được ở bước 1, lấy email từ pbs.BO.PS.EntitySettings.GetEntitySettings.Email
  3. Nếu không xác định được từ bước 2, lấy email từ pbs.BO.Mail.SendGridSetting.GetSendGridSetting.SenderEmail
  4. Nếu không xác định được từ bước 3, lấy giá trị noreply@spc-technology.com
Signature Appearance:

image2

Đây là mẫu chữ ký ngầm định của chương trình. Được ký bởi : Tên công ty trên chữ ký số. Ta có thể thay đổi vị trí của ô chữ ký số và nội dung trong ô chữ ký. Để thực hiện điều này ta cần thay đổi tham số trong tính năng eInvoice Settings pbs.BO.eInvoice.Settings

Module : RE


Updated on : 2022-02-20 04:57:56. by : . at X1-Extreme.

Topic : Formated Text. pbs.bo.formatedtext