Hướng dẫn chuyển đổi cài đặt hóa đơn version 480 (Lava 4.7.7.480 & Phoebus 4.7.7.480)

Giới thiệu


Từ version 480 trở đi chuyển đổi cách thức cấp số hóa đơn từ server khách hàng sang cấp số hóa đơn từ server của SPC nhằm hai mục đích:

Thứ nhất: Giúp SPC dễ dàng hơn trong việc quản lý việc xuất hóa đơn của khách hàng.

Thứ hai: Vì quy định của tổng cục thuế về ký hiệu sẽ được tự động đổi theo năm hiện tại và số hóa đơn được bắt đầu từ 1 khi đổi chuỗi, khi bước qua năm mới.

Các bước chuyển đổi

Bước 1: Cài đặt version Phoebus 4.7.7480 cho khách hàng sử dụng Phoebus, hoặc Lava 4.7.7.480 cho khách hàng sử dụng Lava

Bước 2: Đăng ký lại chuỗi hóa đơn.

_ Chuỗi hóa đơn đăng ký phải có dạng: CYYT**

trong đó:

   C: là ký tự đại diện hóa đơn có mã (nếu không mã là K)

   YY: là ký tự đại diện cho năm hiện tại (ở version 480 sẽ đặt là YY, hệ thống tự lấy hai ký tự cuối của năm điền vào)

   T: là ký tự đại diện cho hóa đơn giá trị gia tăng (Nếu Phiếu Xuất Kho sẽ là N)

   **: là hai ký tự đại diện cho công ty (khách hàng tự đặt bất kỳ),

     nếu đã xuất hóa đơn trước đó thì hai ký tự này phải giống hai ký tự của chuỗi trước đó.

_ Number From: số bắt đầu sẽ bằng số hóa đơn đã xuất cho đến hiện tại cộng 1

_ Number To: số hóa đơn kết thúc trong gói mua.

Chuỗi hóa đơn đăng ký từ version 480 trở đi sẽ có dạng như sau:

06b37313-1a71-4b1c-ab82-86e49de8da9f.SetupInvoice480

Bước 3: Cài đặt endPoint API cấp số hóa đơn ở tính năng eInvoice Settings tại field EndPoint.

EndPoint có giá trị: http://124.158.10.141:68

Bước 4: Sync dữ liệu hóa đơn đã ký ở những version trước về server của SPC bằng câu lệnh: pbs.BO.eInvoice.SyncDataIssuedInvoiceCompany?TaxCode=.... TaxCode là mã số thuế của khách hàng.

Bước 5: Sau khi sync data, kiểm tra xem Current Invoice No trong tính năng Invoice Numbers Request có bằng số hóa đơn đã ký của chuỗi hóa đơn tương ứng hay không. Nếu bằng thì tiếp tục cho khách hàng ký như bình thường.

Nếu số Current Invoice No không bằng và nhỏ hơn số hóa đơn đã ký. Sử dụng button Fill Invoice Number trong tính năng Invoice Numbers Request. Kiểm tra xem số Current No Invoice nhỏ hơn số hóa đơn đã ký hiện tại bao nhiêu số, điền tổng số bị thiếu khi nhấn button Fill Invoice No và bấm ok

45de935a-f21f-4264-88a2-bed8cd6f1df5.SetupInvoice480

Ý nghĩa của button này là điền số hóa đơn bị thiếu do sai sót trong quá trình ký sau khi sync data về server của SPC. Nhằm mục đích cân bằng lại số hóa đơn để cho khách hàng tiếp tục ký hóa đơn chính xác.

Nếu Current Invoice No lớn hơn số hóa đơn đã ký hiện tại thì vui lòng liên hệ SPC để được hỗ trợ.


Updated on : 2022-12-22 14:57:20. by : . at 118.69.187.103.

Topic : SetupInvoice480