[HELPDESK]

Giới thiệu


Helpdesk hỗ trợ quản lý chi các vấn đề dưới dạng ticket và là công cụ giao tiếp/trao đổi giữa:

Đồng thời, helpdesk đóng vai trò quan trọng trong đánh giá hiệu quả công việc nhân viên, thống kê báo cáo cho khách hàng và báo cáo quản trị nội bộ.

Sử dụng


Giao diện Helpdesk

43cb4e98-907e-463a-94fd-3d943737fde6.spc_sp_helpdesk

Giao diện ticket Bao gồm: Tiêu đề, nội dung vấn đề, các comment trao đổi và các thông tin phân tích/đánh giá ticket.

4835c041-cb31-487a-9e3f-cf6c7c067781.spc_sp_helpdesk

Các hình thức nêu yêu cầu/vấn đề

  1. Gửi email vào support@spc-technology.vn
  2. Tạo trực tiếp tại trang Helpdesk

Các trường dữ liệu

Ticket Id
Mã/Số thứ tự vấn đề.
Subject
Tiêu đề vấn đề. Tóm tắt nội dung chính vấn đề.
Body
Nội dung chi tiết vấn đề Làm rõ nội dung vấn đề: rõ ràng, dễ hiểu, nên có ảnh/video, file đính kèm.
Status
Trạng thái vấn đề. New/In Process/Closed. Ticket chỉ được phép đóng khi và chỉ khi
Prioriry
Mức ưu tiên Low/Normal/High/Critical.
From/Company
Email tài khoản gửi yêu cầu/mã công ty.
Assigned to
Người xử lý vấn đề.
Date
Ngày tạo ticket.
Start date
Ngày bắt đầu xử lý vấn đề.
Close date

Ngày đóng ticket.

💡 Đánh giá/phân tích

Link with Ticket Id
Điền số Internal ticket mà ta có yêu cầu hỗ trợ từ team khác (thông thường là dev). Ví dụ: 123111
Version
Ghi chú mã version có phát sinh vấn đề. Ví dụ: 4.7.7.123
Difficulty Bắt buộc
Đánh giá độ khó vấn đề.
Due date Bắt buộc
Mục tiêu thời hạn hoàn thành xử lý vấn đề.
Type Bắt buộc
Phân loại vấn đề.
Ticket Category (revised) Bắt buộc
Phân tích phân hệ.
Internal support
Đánh dấu nếu là ticket nội bộ SPC.
Out Of Scope
Đánh dấu khi và chỉ khi vấn đề không thuộc phạm vi hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật.
Quality Rating

Tiêu chí đánh giá giành cho Dev. Dev đánh giá điểm từ 1-5 về nội dung vấn đề. (cách trình bày, lượng thông tin, khả năng duplicate...)

Các nút lệnh

New Ticket : tạo mới ticket

Edit : Điều chỉnh tiêu đề & nội dung vấn đề

Delete : xoá ticket

Takeover : chủ động nhận ticket cho bản thân

Close ticket: đóng ticket

Re-open: mở lại ticket đã đóng để tiếp tục theo dõi/xử lý

Một số quy định


🚩

Xem thêmUpdated on : 2022-10-17 17:58:02. by : nghianh@spc-technology.com. nghianh at 10.0.0.8.

Topic : spc_sp_helpdesk