Client Balance (Bảng Tổng Hợp Công Nợ Khách Hàng)

Edited: 2018-01-01

Introduction

Tính năng truy vấn này thống kê công nợ - thu tiền tại một thời điểm được chọn.

 

Usage

 

Số liệu được thể hiện dưới dạng tổng hợp theo khách hàng. Một khách hàng có thể có nhiều hợp đồng.

Chọn ngày để xem trạng thái công nợ của khách hàng tại ngày đó.

Double click vào dòng thông tin để đi đến bảng chi tiết công nợ (Client Inquiry).

Lưu ý: trong sổ bất động sản, công nợ được hạch toán là Debit (D), khi thu tiền hạch toán là Credit (C).

 

 

 

Module

Real Estate

 

User Table

Report Tag

Data Struture

pbs.BO.RE.ClientBalanceList